INICI -INFORMACIÓNS

*** Enlace a Blogspot —- http://parcmarianao.blogspot.com/

  ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA SOCIS I SOCIES

       ASSEMBLEA GENERAL

SOCIS I SOCIES

DATA: Dissabte, 10 de juny de 2023

Hora: 10:30, en 1a  i  11:00 en 2a convocatòria

La Junta Directiva, convoca a tots els Associats de l’AAVV, a la ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA.ORDRE DEL DIA1. Lectura i aprovació Acta anterior. 2. ESTATUTS. Informe.3. Memòria exercici anterior. Altes/Baixes. 4. Activitats realitzades. 5. Tresoreria: Situació econòmica/Quota. 6. Acordar la forma i import quotes.7. Informacions diverses.8. Precs i preguntes. L’Assemblea es celebrarà puntualment a l’hora indicada. (11 h.).   En cas de no poder acudir, preguem que delegui en un/a Soci/a de la seva confiança.En espera de saludar-li personalment, quedem a la seva disposició.              JUNTA AAVV 
La Junta Directiva, convoca a todos los Asociados de la AAVV, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.ORDEN DEL DIALectura y aprobación Acta anterior.ESTATUTOS. Informe.Memoria ejercicio anterior. Altas/Bajas. Actividades realizadas. Tesorería: Situación económica/Cuota. Acordar la forma e importe cuotas.Informaciones diversas.Ruegos y preguntas. La Asamblea se celebrara puntualmente a la hora indicada. (11 h.). En caso de no poder acudir, rogamos delegue en un/a Socio/a de su confianza.En espera de saludarle personalmente, quedamos a su disposición.      JUNTA AAVV 

Se celebrarà en el Casal L’Olivera, Pl. Montserrat Roig, 1 (08830 Sant Boi).

Preguem la màxima assistència. ES MOLT IMPORTANT !…..Rogamos la máxima asistencia. ES MUY IMPORTANTE !… 

 

  •     623 024 000        parcmarianao@gmail.com       www.parcmarianao.com
  •           

CURSO DE FOTOGRAFÍA MÓVIL PARA PRINCIPIANTES

ENQUESTA de Condicions de Vida 2022

L’Ajuntament de Sant Boi, des de fa temps i de forma progressiva, s’ha anat dotant d’informació estratègica sobre la ciutat i els seus ciutadans i les seves ciutadanes, mitjançant un rigorós conjunt d’enquestes i anàlisis estadístics. El coneixement de les opinions, els valors, les necessitats i els hàbits de santboianes i santboians és una eina bàsica per tal d’orientar adequadament l’acció municipal i dissenyar polítiques públiques efectives i eficients.

En aquest moment posem en marxa una nova onada de l’Enquesta de Condicions de Vida, inclosa en l’estadística oficial, que té per objecte conèixer la percepció de la ciutadania sobre els diferents aspectes que influeixen a la seva vida quotidiana.

En aquesta edició 2022, les 4.000 persones seleccionades a la mostra rebran una carta, a partir de la primera setmana de juliol, tot demanant la seva col·laboració perquè contestin l’enquesta en línia.

Data

Dimarts 28 de juny de 2022